• Paràsits i salut

Abstract

L'activitat investigadora del grup ParaSalut, fonamentalment de tipus bàsic, abasta diferents aspectes de la relació paràsits-salut, tant en humans com en animals reservoris de les malalties parasitàries o models de les mateixes.

El grup presenta línies de treball en malalties parasitàries produïdes tant per Protozous, com per Helmints i Artròpodes.
Totes les línies es troben ja en marxa i compten amb nombroses publicacions, com queda reflectit en els CCVV dels membres del grup.

 • PROTOZOUS: Una de les línies de recerca del grup se centra en la influència que els paràsits intestinals, fonamentalment protozous, exerceixen en la nutrició humana atès que aquests paràsits interfereixen directament o indirectament en els processos d'absorció de nutrients, mala digestió i / o malabsorció.
  Així, dins d'aquesta línia s'emmarquen dos objectius principals:
  1. estudi sobre la relació paràsits intestinals-intoleràncies alimentàries a carbohidrats, i
  2. Estudis sobre la relació paràsits intestinals i nutrició maternoinfantil, així com l'anàlisi de l'estat nutricional de mares i nens, i l'efecte de les parasitosis sobre el desenvolupament infantil.
 • HELMINTS: S'aborden diferents aspectes de les malalties helmintianas amb èmfasi en l'epidemiologia, ecologia i relacions paràsit-hoste.
  Epidemiologia / ecologia: Dos són les línies que aborden aspectes sobre l'epidemiologia i ecologia de les malalties causades per helmints. Una d'elles analitza l'estudi sobre els cicles biològics, transmissió, i dinàmica poblacional, d'helmints en models murins que han demostrat comportar-se com bons bioindicadors de la relació paràsit-hoste.
  Aquests estudis es complementen amb la línia que treballa en la creació de Sistemes d'Informació Geogràfica amb l'ús d'imatges de satèl·lits i mapes temàtics per a modelitzar l'epidemiologia i la transmissió de paràsits humans i animals, i la influència del canvi climàtic sobre aquests.
  Així mateix, s'aborden estudis epidemiològics sobre les malalties parasitàries transmeses pels aliments en una altra línia sent un pilar bàsic de la mateixa l'estudi de l'anisakiosi en peix de consum humà. Relacions paràsit-hoste: la instauració d'una malaltia parasitària és el resultat de l'èxit del paràsit sobre l'hoste. L'anàlisi de les relacions establertes entre tots dos són fonamentals per conèixer els factors dels quals depèn l'establiment i poder així establir mesures adequades de prevenció. Així mateix, l'especificitat d'aquesta relació és un instrument per millorar els mètodes actuals de diagnòstic. En aquestes relacions paràsit-hoste, les vesícules extracel·lulars (EVs) han demostrat en els últims anys ser un instrument valuós per a aquests fins.
  El grup ParaSalut desenvolupa una línia sobre l'estudi de les EVs en diversos helmints d'interès humà i veterinari. S'aïlla i caracteritza aquestes EVs identificant la seva composició (proteïnes, miRNAs) i s'avalua experimentalment la seva utilització com a molècules diana per a diagnòstic, tractament i / o vacunació. Aquesta línia d'investigació ve reforçada per una altra de les línies del grup, empresa amb anterioritat, sobre l'estudi de les relacions paràsit-hoste per tècniques generalment anomenades 'òmiques', que inclouen genòmica, transcriptòmica i proteòmica. La línia sobre Taeniasis / Cisticercosi humana s'emmarca en els dos aspectes: estudis epidemiològics de materials procedents de diversos països, i estudis ultraestructurals i secretómica de la forma infectiva de la cisticercosi humana, l'ou.
 • ARTRÒPODES: No menys importants els artròpodes ectoparàsits ja que a més de vectors de malalties parasitàries, presenten poder patogen propi. La línia d'Entomologia mèdica porta a terme el diagnòstic i anàlisi epidemiològica de poblacions de mosquits, polls, xinxes i així com casos d'miasis.
GVA logo

GVA

Projecte finançat per la
Generalitat Valenciana.
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Prometeu 2016/156

GVA logo

GVA

Projecte finançat per la
Generalitat Valenciana.
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Prometeu 2020/071

AEI logo

Espanya

Projecte finançat pel
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Agencia Estatal de Investigación

PID2019-105713GB-I00/AEI/10.13039/501100011033